GEBRUIKSAANWIJZING Maretakessences

De gebruiksaanwijzing is ontstaan na de Maretakweek met Raphaël Kleimann in Nederland.

A C T U E E L


* G E B R U I K S A A N W I J Z I N G voor het omgaan met de Maretakessences : zie pdf hierboven !

* N E D E R L A N D S E   H A N D L E I D I N G over werking en toepassing van de Essenties : sinds kort verkrijgbaar !  

 

* M A R E T A K  E S S E N T I E  W E E K  met  R A P H A Ë L  K L E I M A N N (24-9 tm 1-10) : een terugblik !

... Het was een intensieve 7daagse met in totaal ongeveer 70 belangstellenden. Het geplande programma onderging de nodige aanpassingen, wat eigenlijk wel karakteristiek is voor de Essenties en hun schepper / ontwikkelaar. 
 
Er zijn subtiele kwaliteiten aangeraakt en in beweging gekomen. De MareTak Essenties gaan in hun wezen over het heilzaam ervaren, waarnemen en opnemen van het fijnstoffelijke, het etherische. Zowel in onszelf, met de natuur, als tussen en met elkaar. 
Het programma was gevuld met lezingen, oriënterende- en oefen bijeenkomsten, individuele behandelingen door Raphaël Kleimann en onderzoek naar de verschillende toepassings-mogelijkheden van de Essenties.
 
Temidden van alle ontwrichtingen die wereldwijd gaande zijn : bijzonder verbindend en meer dan welkom, inspirerend en hoopvol. Niet het afzweren van ziel en geest, maar juist het bevestigen en bekrachtigen ervan stond duidelijk centraal ...

 

Inmiddels zijn er in Noord- en Zuid Nederland Essentie Groepen aan het ontstaan.

Voor informatie en het aanschaffen van MareTak Essenties, kunt u bij mij als landelijk contactpersoon terecht : CONTACT 

M A R E T A K B L O E S E M E S S E N T I E

 

 

R A P H A Ë L  K L E I M A N N

heeft sinds het nieuwe milennium

M A R E T A K B L O E S E M  E S S E N T I E S

ontwikkeld voor de heling van mens en aarde 

  

'Hartelijk gegroet vanuit de Oslo-fjord in Noorwegen!

Gedurende de afgelopen 19 jaar heb ik met mijn onderzoeksteam de Baldron Maretak Bloesem Essences ontwikkeld: Maretak Bloesems afkomstig van meer dan 50 verschillende boomsoorten verspreid over heel Europa. 

De Maretak wil de mens bijstaan en ondersteunen met haar sensibiliteit, haar levenskracht en haar geheel eigen intentie. Opdat de mens wederom met de kosmos en met het wezen van de natuur in eenheid kan leven.

Anders dan andere bloeiende planten is de Maretak een soort ‘gemeenschapsproject’: het resultaat van de symbiose met een boom. Als een embryo in de baarmoeder betrekt zij voeding van haar gastheer/gastvrouw boom, waarvan zij tegelijkertijd de ontwikkeling stimuleert. Net zoals wij mensen, een kind welkom heten en het met liefde en zorg omringen, zo verzorgt ook de boom dit wezen afkomstig uit een andere wereld. Zij voorziet de plant van voeding, mogelijkheid tot wortelen en aardewijsheid. 

In geven-en-nemen wordt op die manier een hogere ontwikkeling mogelijk.
De verbinding tussen Maretak en boom is het beeld van een menselijke oerervaring : niet alleen die van moeder en kind maar ook die van de dubbelnatuur van de ziel, die, afkomstig uit kosmische hoogten, zich geleidelijk 'n woostee verovert in het lichaam. De maretak gedijt op vele verschillende gastheer/gastvrouw bomen zoals de zachte berk en de krachtige eik, de vurige den en de ernstige spar, de zonnige es en de maanverwante wilg.
Meer dan 300 verschillende Maretak Bloesem Essences zijn sinds het jaar 2000 ontstaan, zorgvuldig uitgekozen naar boomsoort, krachtplaats, regio, jaargetij en sterrenconstellatie en bovendien gedifferentieerd in mannelijke en vrouwelijke bloesems.'

Raphaël Kleimann

 

Hoe worden de Bloesem Essences gebruikt?

*Als middel voor heilzame zelfzorg temidden van de hectiek van de moderne tijd, waarin afbrekende invloeden zoals elektromagnetische straling, ont-persoonlijking, versplintering en verharding, menigeen wegleidt of vervreemdt van de eigen levensmotieven en de verbinding met de eigen levensmelodie.

*Door de etherische en zuivere werkzaamheid kunnen de Essences meditatief worden beleefd en als zodanig worden waargenomen en 'op'genomen.

*Vrouwe Natura verwelkomt hen van harte; zij schenken levenskracht, helpen om verstoorde plekken in de natuur te ontstoren, brengen boom en plant in evenwicht. De dierenwereld reageert  sensitief en dankbaar op de Essences. 

*Ook zijn zij therapeutisch inzetbaar. De MaretakBloesem Essences worden reeds geïntegreerd gehanteerd door leerkrachten, heilpedagogen en kunstzinnig-, muziek- en spraaktherapeuten. Evenals door artsen, kinesiologen, energetisch therapeuten, kindertherapeuten en biografisch begeleiders. 
(De Essences zijn n i e t bedoeld als medicijn en zijn n i e t vergelijkbaar met het antroposofisch geneesmiddel I s c a d o r  bij kanker).

 

U kunt ook online kennismaken :
https://www.youtube.com/watch?v=uh3L7xHBDnA

MARETAK BLOESEM ESSENTIE

Meer informatie over ontstaan en toepassing van de Essenties

C O N T A C T

Vragen of meer info ?  

De Essenties ervaren / 'n Brochure of Handleiding aanvragen ?

Advies bij aanschaf en/of gebruik ?

Zoek gerust contact : Y v o n n e  > info@ecoatelier.nl <

 

De moeite waard :  De Essenties Spelenderwijs 

 

Vleugelvorm

 

 

In liefdevolle herinnering * MH 17 * 17 -7-2014