A C T U E E L

 

 in HET LICHT van het 3e DECENNIUM 

 7 t/m 11 MEI is  R A P H A Ë L  K L E I M A N N weer in NE D E R L A N D


Raphaël zal in het Noorden 2 dagen met ons werken en in Zutphen ook 2 dagen. De tot nu toe geplande data zijn : vrijdag en zaterdag 7 en 8 mei in Drouwenerveen of Groningen-stad, en maandag en dinsdag 10 en 11 mei in Zutphen. Of we van een grotere locatie gebruik maken en ook ‘s avonds samen komen, hangt af van de omstandigheden in de samenleving.

Houd in ieder geval rekening met last minut wijzigingen en/of aankondigingen; deze worden vermeld op deze site. Degenen die zich hebben opgegeven worden per mail op de hoogte gehouden ! 

* Informatie over het programma voor individuele sessies en werkgroepen in Zutphen via :
Aletta Remerie  alet.remerie@gmail.com   

* In het Noorden kunnen we dus in ieder geval kleinschalig bijeenkomen in het buitengebied van Drouwenerveen. De individuele sessies worden aldaar, aan het eind van de vrijdag en zaterdag door Raphaël gegeven (vrijdag reeds ingevuld, zaterdag nog open). Inplannen via : Yvonne  info@ecoatelier (graag je tel nr vermelden).


*  

Programma Noord
Vrijdag 7 mei 2021

OCHTEND : THERAPEUTISCH WERKEN MET DE BLOESEM ESSENCES VAN DE MARETAK 

PRESENTATIE door Marjon Brinkgreve en Raphaël Kleimann. Beiden werken therapeutisch met de essences : Raphaël meditatief intuïtief, Marjon in diepgaande dialoog met de planetenzegels, de stromingen van het etherlichaam en de essences.

MIDDAG : DE GAIA ESSENCES : HUN HEILZAAM VERLOSSENDE WERKING VOOR AARDE EN MENS
WERKGROEP met Raphaël Kleimann
Van stille woensdag t/m paasdinsdag heeft Raphaël NIEUWE BIJEN ESSENCES ontwikkeld die resoneren met het opstandingsgebeuren. Vermoedelijk worden deze geïntegreerd in de Aardlagen van de Gaia-opstelling.

Programma Noord
Zaterdag 8 mei 2021

OCHTEND : DE IMPULS VAN HET SPIRITUELE GOETHEANUM IN DE OPSTANDINGSTIJD VAN 2021 
PRESENTATIE door Raphaël Kleimann 

MIDDAG : WERKEN MET DE NIEUWE ESSENCES VOOR 2021 
WERKGROEP met Raphaël Kleimann

*

INSCHRIJVING : Via Yvonneinfo@ecoatelier 
(vanaf 12 deelnemers werken we met een wachtlijst)

KOSTEN : €15 tot €25 per activiteit / dagdeel (betaling ter plekke) 

Toelichting presentatie-en-werkgroepen op 7 en 8 mei : 
Raphaël heeft in maart nieuwe essences ontwikkeld in Dornach. De maretakbloei rondom het fysieke Goetheanum was langdurig en indrukwekkend krachtig en bracht nieuwe waarnemingen en inzichten over de betekenis van het spirituele Goetheanum in de context van wat nu in de wereld gaande is. Op 7 en 8 mei schetst Raphaël de wezenlijke aspecten van deze nieuwe reeks Bloesemessences als ook van de Bijenessences, ontstaan tijdens de Paastijd van stille woensdag t/m paasdinsdag.


V E R K R I J G B A A R
 

* B R O C H U R E in Duits en Engels  (een nederlandse uitgave is in ontwikkeling) 

* N E D E R L A N D S E   H A N D L E I D I N G (over werking en toepassing van de essences; de 2e druk is in aantocht) 

* M A R E T A K   B L O E S E M E S S E N C E S  geleverd vanuit  N E D E R L A N D

* B I J E N G O U D  I  (Bijenessences : in een vijfhoek opstellen in een ruimte)

* B I J E N G O U D II  (Bijenessences in vijfhoek : om in een onderlegger te verwerken)

b e s t e l l e n  v i a :   i n f o @ e c o a t e l i e r . n l


 * 

 

 R A P H A Ë L  K L E I M A N N

M A R E T A K B L O E S E M  E S S E N T I E S

voor het nieuwe millennium 

 Hartelijk gegroet vanuit de Oslo-fjord in Noorwegen!

 

Gedurende de afgelopen 20 jaar heb ik met mijn onderzoeksteam de Baldron Maretak Bloesem Essences ontwikkeld: Maretak Bloesems afkomstig van meer dan 50 verschillende boomsoorten verspreid over heel Europa. 

De Maretak wil de mens bijstaan en ondersteunen met haar sensibiliteit, haar levenskracht en haar geheel eigen intentie. Opdat de mens wederom met de kosmos en met het wezen van de natuur in eenheid kan leven.

Anders dan andere bloeiende planten is de Maretak een soort ‘gemeenschapsproject’: het resultaat van de symbiose met een boom. Als een embryo in de baarmoeder betrekt zij voeding van haar gastheer/gastvrouw boom, waarvan zij tegelijkertijd de ontwikkeling stimuleert. Net zoals wij mensen, een kind welkom heten en het met liefde en zorg omringen, zo verzorgt ook de boom dit wezen afkomstig uit een andere wereld. Zij voorziet de plant van voeding, mogelijkheid tot wortelen en aardewijsheid. 

In geven-en-nemen wordt op die manier een hogere ontwikkeling mogelijk.
De verbinding tussen Maretak en boom is het beeld van een menselijke oerervaring : niet alleen die van moeder en kind maar ook die van de dubbelnatuur van de ziel, die, afkomstig uit kosmische hoogten, zich geleidelijk 'n woostee verovert in het lichaam. De maretak gedijt op vele verschillende gastheer/gastvrouw bomen zoals de zachte berk en de krachtige eik, de vurige den en de ernstige spar, de zonnige es en de maanverwante wilg.
Meer dan 300 verschillende Maretak Bloesem Essences zijn sinds het jaar 2000 ontstaan, zorgvuldig uitgekozen naar boomsoort, krachtplaats, regio, jaargetij en sterrenconstellatie en bovendien gedifferentieerd in mannelijke en vrouwelijke bloesems.

Raphaël Kleimann : www.baldron.org 

Hoe worden de Bloesem Essences gebruikt?

*Als middel voor heilzame zelfzorg temidden van de hectiek van de moderne tijd, waarin afbrekende invloeden zoals elektromagnetische straling, ont-persoonlijking, versplintering en verharding, menigeen wegleidt of vervreemdt van de eigen levensmotieven en de verbinding met de eigen levensmelodie.

*Door de etherische en zuivere werkzaamheid kunnen de Essences meditatief worden beleefd en als zodanig worden waargenomen en 'op'genomen.

*Vrouwe Natura verwelkomt hen van harte; zij schenken levenskracht, helpen om verstoorde plekken in de natuur te ontstoren, brengen boom en plant in evenwicht. De dierenwereld reageert  sensitief en dankbaar op de Essences. 

*Ook zijn zij therapeutisch inzetbaar. De MaretakBloesem Essences worden reeds geïntegreerd gehanteerd door leerkrachten, heilpedagogen en kunstzinnig-, muziek- en spraaktherapeuten. Evenals door artsen, kinesiologen, energetisch therapeuten, kindertherapeuten en biografisch begeleiders. 
(De Essences zijn n i e t bedoeld als medicijn en zijn n i e t vergelijkbaar met het antroposofisch geneesmiddel I s c a d o r  bij kanker). 

MARETAK BLOESEM ESSENTIE

Meer informatie over ontstaan en toepassing van de Essenties

T E R U G B L I K

 M A R E T A K  E S S E N T I E  W E E K  N E D E R L A N D  
R A P H A Ë L  K L E I M A N N 

24 - 9  tm 1 - 10 - 2020 / een terugblik 

Het was een intensieve 7daagse met in totaal ongeveer 70 belangstellenden.
Het geplande programma onderging de nodige aanpassingen, wat eigenlijk wel karakteristiek is voor de Essenties en hun schepper / ontwikkelaar. 

Er zijn subtiele kwaliteiten aangeraakt en in beweging gekomen. De MareTak Essenties gaan in hun wezen over het heilzaam ervaren, waarnemen en opnemen van het fijnstoffelijke, het etherische. Zowel in onszelf, met de natuur, als tussen en met elkaar. 
Het programma was gevuld met lezingen, oriënterende- en oefen bijeenkomsten, individuele behandelingen door Raphaël Kleimann en onderzoek naar de verschillende toepassings-mogelijkheden van de Essenties.
 
Temidden van alle ontwrichtingen die wereldwijd gaande zijn : bijzonder verbindend en meer dan welkom, inspirerend en hoopvol. Niet het afzweren van ziel en geest, maar juist het bevestigen en bekrachtigen ervan stond duidelijk centraal ...

Inmiddels zijn er in Noord- en Zuid Nederland Essentie Groepen ontstaan. 

C O N T A C T

 

Vragen of meer info ?
 

De Essenties ervaren ?

'n Brochure of Handleiding aanvragen ?

Advies bij aanschaf en/of gebruik ?

Essences kopen in Nederland ?

 

 M A I L  M I J  G E R U S T   
info@ecoatelier.nl < 

*

 

M i j n  P r o j e c t e n

 * I N D I V I D U E E L  W E R K E N  met de pentagon dodecaeder, met het levenselement water, de seizoenen en de maretak bloesemessences op mooie locatie in buitengebied van Drouwenerveen (Drenthe).

 * I N  K L E I N E  G R O E P E N  W E R K E N  met de bloesem essences van de maretak, eveneens in Drouwenerveen. 


W A T E R  P R O J E C T  2 0 2 1 Over o.a het ontdekkingswijs tot stand komen van de 1e bloesemessences van 3 maretak-appelbomen in Drenthe.