PRIVACY VERKLARING

 

EcoAtelier, gevestigd in gemeente Borger-Odoorn, postcode 7875CB, 
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: >http://www.ecoatelier.nl< >info@ecoatelier.nl<

Yvonne LC Jonkers is de Functionaris Gegevensbescherming van EcoAtelier. 
Zij is te bereiken via >info@ecoatelier.nl<

 


*Persoonsgegevens die wij verwerken:

EcoAtelier verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens vraagt en verwerkt EcoAtelier niet.


De website van EcoAtelier en dienst heeft overigens niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via >info@ecoatelier.nl<, dan verwijderen wij deze informatie.

 


* Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

EcoAtelier verwerkt jouw eventuele persoonsgegevens om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren.

 

*Geautomatiseerde besluitvorming:

EcoAtelier neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van EcoAtelier) tussen zit. 

EcoAtelier gebruikt op basis van haar abonnement bij ' 123 website ', de computerprogramma's of -systemen zoals ontwikkeld door ' 123 website ', uitsluitend voor de opzet, vormgeving en invulling van haar website.

 

*Hoe lang EcoAtelier persoonsgegevens bewaart:

EcoAtelier bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Voor- en Achternaam: 
1 week, wanneer het contact eenmalig is
1 maand, wanneer het contact niet eenmalig is.

Telefoon nr en Email adres:
1 week, wanneer het contact eenmalig is
1 maand, wanneer het contact niet eenmalig is.

Reden: er is geen sprake van commercieel of andersoortig belang om persoonsgegevens langer te bewaren.


*Delen van persoonsgegevens met derden:

EcoAtelier verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In de praktijk is het delen van persoonsgegevens met derden niet van toepassing.

 

*Cookies, of vergelijkbare technieken:

EcoAtelier gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

*Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door EcoAtelier en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ecoatelier.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

EcoAtelier wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

*Hoe EcoAtelier persoonsgegevens beveiligt:

EcoAtelier neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via >info@ecoatelier.nl<