'de geboorte van het Ik' / Liane Collot d'Herbois

 

  

E C O A T E L I E R
 

in het licht van het 3e decennium


*
 

initiërend en co-creërend bouwen

aan 

 balans en eenheid 

*

  Yvonne LC Jonkers 

Ontwikkelingscoach & Intermediair

info@ecoatelier.nl

 

 

T E R R A  S O P H I A

M A R E T A K B L O E S E M

T U R F V E Z E L